Waxing

WAXING

Eyebrows $15
Upper Lip $10
Chin $10
Under Arms $20
Half Arms $28
Full Arms $45
Half Legs $45 & up
Full Legs $75 & up
Bikini $50 & up
Brazilian $65 & up
Back (men/women) $50 & up